Zespół Aspergera to tajemnicze zaburzenie, o którym słyszymy coraz częściej w kontekście zmian rozwojowych u dzieci. Przeczytaj artykuł i przekonaj się, jakie są objawy Zespołu Aspergera i gdzie mogą szukać pomocy rodzice dzieci z ZA.

Czym jest Zespół Aspergera?

Najogólniej rzecz ujmując, ZA jest to zestaw zaburzeń rozwojowych o podłożu neurologicznym mieszczących się w zakresie autyzmu. Często jest określany także łagodnym stadium zaawansowania autyzmu. Linia graniczna między jednym a drugim jest niejednokrotnie bardzo cienka i wymaga precyzyjnej diagnozy. Najczęściej przyjmuje się, że wśród objawów autyzmu, które nie występują w ZA są:

– opóźnienia w rozwoju motorycznym i intelektualnym,

– istotne zaburzenia mowy,

– deficyt funkcji poznawczych,

– braki w możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Popularny Aspi jest stosunkowo młodą jednostką chorobową. Pierwszego opisu jej objawów w 1944 r. dokonał austriacki psychiatra Hans Asperger. Obserwacje wiedeńczyka nie wzbudzały w środowisku większego zainteresowania aż do pierwszej połowy lat 80-tych. Wtedy to brytyjska lekarka Lora Wing, zainspirowana chorobą własnej córki, wróciła do prac Austriaka tworząc termin Zespołu Aspergera, a kolejnych latach mocno przysłużyła się jego popularyzacji. Opisywany zespół zaburzeń do klasyfikacji chorób ICD-10 trafił dopiero w I połowie lat 90-tych.

Preparaty niwelujące stres

Preparaty niwelujące stres

Na sen
Na spokój
Przeciwko depresji

Przyczyny Zespołu Aspergera

Zestaw czynników odpowiedzialnych za powstanie ZA do dziś nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Współcześnie zakłada się, że ZA mogą powodować:

– czynniki genetyczne, metaboliczne, receptorowe,

– infekcje zakaźne (np. zakażenie paciorkowcami),

– urazy okołoporodowe,

– wiek rodziców w momencie urodzenia dziecka,

– dziecięce porażenie mózgowe, powikłania po szczepieniach, zatrucie metalami ciężkimi, wrażliwość na środki chemiczne, ulepszacze żywności.

Niektórzy specjaliści twierdzą również, że zaburzenia mogą pojawić się w wyniku okoliczności społecznych (wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej) na pierwszych etapach rozwoju dziecka.

Zespół Aspergera w liczbach

Przyjmuje się, że obecnie z zaburzeniem boryka się ok. 1% społeczeństwa, choć niektóre prognozy szacują, że najbliższe dekady przyniosą duży wzrost tego wskaźnika. ZA cztery razy częściej dotyka chłopców niż dziewczynki. O zaburzeniu najczęściej mówi się w kontekście dorastania dzieci. Z tej perspektywy także jest napisany ten artykuł. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że z ZA mogą również zmagać się osoby dorosłe.

zespół aspergera izolacja

Co może wskazywać na Zespół Aspergera?

Lista zachowań, które mogą opisywać ZA jest całkiem obszerna. Warto jednak pamiętać, że postawienie diagnozy należy pozostawić specjalistom i starać się unikać pochopnego ferowania wyroków jedynie na podstawie kilku przeczytanych artykułów. Równoczesne wystąpienie kilku z niżej podanych czynników powinno wzbudzić Twoją czujność i przekonać do rozmowy z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym. Oto kluczowe zachowania (deficyty) dziecka, które mogą zwiastować ZA:

 • niezdolność do zrozumienia interakcji społecznych;
 • niedostosowanie się do norm społecznych;
 • trudność w komunikacji, szczególnie niewerbalnej, tak wychodzącej, jak i przychodzącej (interpretacja gestów, emocji, mimiki);
 • monotonny, nienaturalny ton głosu;
 • koncentrowanie się na nieistotnych sprawach;
 • dosłowność – niezrozumienie ironii, metafor;
 • naiwność;
 • egocentryzm, brak empatii;
 • opór przed inicjowaniem i podtrzymywaniem konwersacji;
 • niechęć do zmian, słabsze zdolności przystosowawcze;
 • problemy w adekwatnym rozumieniu poleceń i komunikatów werbalnych;
 • zachowania obsesyjno-kompulsywne – strach przed utratą samokontroli (stres, opór, agresja, izolacja);
 • odrzucenie przez rówieśników;
 • spektakularna hiperwentylacja;
 • zainteresowania techniczne, mechaniczne, naukowe (np. dinozaury, gry komputerowe);
 • uzdolnienie w jednej dziedzinie (najczęściej w naukach ścisłych);
 • niska samoocena, wysokie wymagania;
 • chęć współzawodnictwa;
 • nadwrażliwość na bodźce: strach przed dźwiękami (silnik, odkurzacz, wiertarka), zapachami i lęk przed dotykiem;
 • słaba koordynacja ruchowa, niechęć do zajęć manualnych i sportowych;
 • encyklopedyczne, patetyczne słownictwo;
 • brak umiejętności samoorganizacji czasu;
 • zaburzenia związane ze schematem własnego ciała. Utrudniają one orientacje w przestrzeni i sprawne poruszanie się (w tym pisanie, rysowanie, ćwiczenia praktyczne);
 • trudności w wypowiadaniu się;
 • trudności w nawiązaniu kontaktu wzrokowego;
 • reagowanie selektywne (np. analizowanie tylko części polecenia);
 • niezrozumienie niepisanych zasad, zachowania nietaktowne, wtrącanie się w rozmowę;
 • średni lub wyższy poziom inteligencji – dzieci z ZA łatwo przywołują fakty, ale także łatwo się denerwują; niskie poczucie własnej godności, skłonności depresyjne;
 • trudności w utrzymaniu w zasięgu uwagi równocześnie więcej niż z jednego sygnału.

Jak pomóc dziecku z ZA?

Dysponując odpowiednią diagnozą w postaci zaświadczenia lekarskiego, należy przede wszystkim szukać pomocy w placówce oświatowej, w której uczy się dziecko. Ta powinna stworzyć odpowiednie warunki do edukacji dziecka i przedstawić procedury uzyskiwania orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego lub specjalnego. O podanie pomocnej dłoni należy także prosić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która opiekuje się szkołą dziecka. Poza systemem oświaty użyteczne będą również organizacje pozarządowe zajmujące się tematami autyzmu i ZA, np.: Fundacja Synapsis, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, Fundacja „Rozwiązać Autyzm”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO” i Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera. Tam z pewnością rodzicie dzieci z Aspergerem będą mogli uzyskać pomoc merytoryczną i rekomendacje co do terapii i edukacji ich pociechy.

ZAPYTAJFARMACEUTĘ

Odpowiemy na pytania i wątpliwości

(+48) 85 744 55 97pon-pt 07:00-16:00 sklep@cefarm24.pl